http://www.csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-3.jpg

Organisation og vedtægter

 

                                                     Bestyrelse

                                                            I

                                                      Ledelse

                                                            I 

                    Frivilligsektion ---------Behandlingssektion

                              I                                          I  

                              Daglig leder                         Autoriserede psykologer

                              I 

      Frivillige rådgivere      Socialrådgiver 

 

Vedtægter for CSM Midt Nord

Bestyrelsen arbejder ud fra vedtægterne i CSM Midt Nord, som blev etableret i foråret 2013. Se nedenfor.

Vedtægterne er aktuelt under revidering af bestyrelsen på overgangen fra vores første satspuljeperiode fra 2013-2015 som en del af den samlede evaluering organisationen står i. De reviderede vedtægter offentliggøres og sættes på hjemmesiden når de er vedtaget af bestyrelsen, hvilket forventes at ske primo 2016.

Vedtægter for Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord 2013-2015

§ 1

Navn og hjemsted

 

1.1: Centerets navn er Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord. Centeret består af en behandlings- og en frivilligsektion: Christine Centeret. CSM Midt Nord har hjemsted i Aarhus.

 

1.2: Centerets virke bygger på kontrakt mellem Social- og Integrationsministeriet og Regionalt Center Midt/Nord indgået 14.03.13.

 

§ 2

Formål

 

2.1: Centerets formål er at sikre et bredspektret og professionelt behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

 

2.2: Centeret skal opnå sit formål ved at arbejde vidensbaseret, og der skal ske en løbende dokumentation og evaluering af centerets virksomhed med henblik på fortsat finansiering.

 

2.3.: Centeret kan deltage i den politiske debat om problematikken med henblik på at synliggøre, aftabuisere og oplyse om problematikken og om behandlings- og rådgiv-ningsmuligheder. Det kan f. eks. være i form af samarbejde med frivillige organisa-tioner om arrangementer, der sikrer opbakning til senfølgeområdet.

 

2.4: Det er et formål at opbygge et samarbejde mellem det frivillige og det professio-nelle i form af psykologisk behandling, frivillig rådgivning og socialrådgivning.

 

2.5: Center for Seksuelt Misbrugte Midt Nord skal til enhver tid være uafhængigt af po-litiske og religiøse retninger.

 

§ 3

Opgaver (Indsatser)

 

3.1:Centeret skal tilbyde individuel behandling foretaget af psykologer.

 

3.2: Centeret kan tilbyde gruppebehandling foretaget af psykologer eller psykotera-peuter med specifik viden og erfaring om senfølgeproblematikker, samt konkret erfa-ring med gruppebehandling til målgruppen.

 

3.3: Centeret skal tilbyde brugerne rådgivning af en socialrådgiver. Rådgivningen kan være anonym.

 

3.4: Centeret kan oprette og drive pårørende- og selvhjælpsgrupper.

 

3.5: Centeret kan varetage opgaver for VISO.

3.6: For eksterne midler kan centeret beslutte på anden vis at arbejde på at kvalificere hjælpen til målgruppen for at øge viften af tilbud. Det kan f. eks. foregå via metode-udviklingsprojekter og forskningsbaseret samarbejde.

 

3.7: Centeret skal tilbyde rådgivning ved frivillige rådgivere og kan tilbyde andre akti-viteter, hvor frivillig arbejdskraft indgår.

 

3.8: Centeret skal tilbyde rådgivning til brugerne og deres pårørende i form af en åben anonym café, hvor der er tilknyttet frivillige rådgivere ud over de ansatte med-arbejdere.

 

3.9: Behandlingssektionen yder supervision til frivilligsektionen minimum 4 gange år-ligt, ligesom frivilligsektionen forpligtes til at modtage supervision i forbindelse med sin opgaveløsning i centerets regi.

 

Målgruppen for rådgivning er:

3.10: Mænd og kvinder over 18 år, der i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb, samt pårørende til disse, og professionelle, der arbejder med problematik-ken: Senfølger efter seksuelle overgreb.

 

Målgruppen for behandling er:

3.11: Voksne mænd og kvinder i alderen 18 år og derover, der i barndommen har været udsat for seksuelle overgreb, og som i dag lider af senfølger.

 

§ 4

Finansiering

 

4.1: Centerets løn- og øvrige driftsudgifter finansieres af en bevilling, tildelt og fastsat af Social-, Børne- og Integrationsministeriet i perioden 2013-2015. Centeret kan arbejde på at skabe kommunal eller anden medfinansiering til centerets drift og udvikling af nye indsatser og tilbud.

 

4.2: Tilbuddet i centeret er gratis for personer, der har været udsat for overgreb i barndommen, samt deres pårørende.

 

§ 5

Bestyrelsen

 

5.1: Centeret er en selvejende institution og har tilknyttet en bestyrelse. Bestyrelsen er centerets højeste myndighed og har det overordnede ansvar for centerets virk-somhed.

 

5.2: Bestyrelsens medlemmer forpligter sig til at handle indenfor centerets vedtægter.

 

5.3: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Formanden for bestyrelsen udpeges af Social-, Børne- og Integrationsministeren. Bestyrelsen består i øvrigt af en medarbej-derrepræsentant, eventuelt en frivilligrepræsentant, samt 2 til 4 eksterne repræsen-tanter. Centerleder samt leder af frivilligsektionen er obligatoriske medlemmer af be-styrelsen, men har ikke stemmeret. Der tilstræbes en professionel bestyrelse funderet i det faglige. Bestyrelsen er selvsupplerende.

5.4: Bestyrelsen konstituerer sig i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser og således, at der blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeges en næstformand.

 

5.5: Ved et bestyrelsesmedlems afgang tager bestyrelsen stilling til, hvornår og med hvilken person, bestyrelsen skal suppleres i henhold til bestemmelserne (jvf. ovenstående) til erstatning for det fratrådte bestyrelsesmedlem. Ved formandens udtræden af bestyrelsen, indtræder næstformanden som konstitueret formand, indtil Social-, Børne- og Integrationsministeren har udpeget en ny formand. Medarbej-derrepræsentant og frivilligrepræsentant vælges for 1 år ad gangen. Genvalg af disse kan finde sted.

 

5.6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutnings-dygtig, når mindst 3 medlemmer, hvis bestyrelsen består af 5 medlemmer og 4, hvis bestyrelsen består af 7 medlemmer, er til stede, herunder formanden. Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed - om nødvendigt ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

5.7: Bestyrelsen er underlagt de sædvanlige regler for habilitet.

 

5.8: Bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange årligt og indkaldes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer med mindst 10 dages varsel og med angivelse af dags-orden.

 

5.9: Referater fra bestyrelsens møder udsendes til bestyrelsens medlemmer på mail. Bestyrelsens medlemmer godkender skriftligt referatet på næstkommende bestyrel-sesmøde.

 

§ 6

Ledelse

 

6.1: Bestyrelsen ansætter en centerleder, som forestår driften af CSM Midt Nord under ansvar overfor bestyrelsen. Desuden ansættes en medarbejder til at forestå daglig ledelse af frivilligsektionen.

 

6.2: Centerlederen har personaleansvaret.

 

6.3: Personalets løn og ansættelsesvilkår fastsættes med udgangspunkt i Kommuner-nes Landsforenings overenskomster med de faglige organisationer.

 

 

§ 7

Regnskabsaflæggelse og revision

 

7.1: Centerets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet føres i overensstemmelse med retningslinjer for bevillingen, fastsat af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

 

7.2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter regler fastsat af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

 

7.3: Revisor vælges af formanden for bestyrelsen og centerlederen.

 

 

§8

Årsberetning

 

8.1: Centeret udarbejder ved årets udgang en statusrapport for det foregående års aktiviteter.

§9

Tegningsret

 

9.1: Til at forpligtige centeret retsligt over for tredje part kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden, eller under dennes længerevarende fra-vær: Tre bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 10

Hæftelse

 

10.1: Centeret hæfter selv for de aftaler og forpligtelser, det har indgået efter dansk rets almindelige regler.

 

10.2: For sine forpligtelser hæfter alene centeret med den til enhver tid gældende for-mue. Der påhviler ikke centerets bestyrelse nogen personlig hæftelse. Der tilkommer ikke bestyrelsen eller andre særlige rettigheder over formuen.

 

§ 11

Vedtægtsændringer og opløsning

 

11.1: Ændringer af vedtægterne kan besluttes af bestyrelsen. Bestyrelsen gennemgår vedtægterne minimum 1 gang årligt.

 

11.2: Såfremt ændrede forhold gør en regulering i vedtægterne hensigtsmæssig, kan dette alene ske, såfremt 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.

 

11.3: Centeret kan opløses, når det skønnes, at fortsat drift ikke længere tjener formålet. Dette forudsætter, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne ikke er til stede, kan forslaget vedtages ved et efterfølgende ekstraordinært bestyrelsesmøde, såfremt 2/3 af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget.

 

11.4: Ved centerets opløsning skal aktiverne anvendes efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med de formål, der følger af vedtægternes § 2. Dog for så vidt angår de statslige midler skal disse udskilles fra regnskabet og tilbageføres til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

 

11.5: Vedtægterne træder i kraft, når de er vedtaget af bestyrelsen.