http://www.csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/raadgivning.jpg

Individuel terapi

I et individuelt forløb i CSM Midt Nord arbejder du sammen med en psykolog om de temaer, du har brug for hjælp til. Psykologerne i CSM Midt Nord har en særlig viden om det at være voksen med senfølger efter seksuelle overgreb under opvæksten.

Terapien i CSM Midt Nord er en mulighed for at starte en ny proces, hvor vi kan støtte dig i at arbejde med den forandring af senfølgerne, som du ønsker. Det er vigtigt, at du selv vil være aktiv i at tage de trin, der skal til for at bevæge dig i den ønskede retning. Det er vigtigt, at turde prøve forandring af sårbare mønstre og holde fast også ved modgang.

Et individuelt terapiforløb tilrettelægges ud fra den enkelte og tilpasses derfor de emner, du har brug for at arbejde med. Temaer som mange voksne med senfølger efter seksuelle overgreb kan have brug for at arbejde med er bl.a. at komme til at mærke og forvalte egne følelser, behov og grænser på en hensigtsmæssig måde; at arbejde med at forstå eget og andres sind; at balancere nærhed og afstand i betydningsfulde relationer, etc.

Det vil være op til dig at bestemme, hvad du og psykologen skal tale om fra uge til uge – for det er dig der ved, hvad der på spil for dig. Sammen med psykologen aftaler I nogle fokusområder for terapien som I skal arbejde med og løbende følger op på. Et fokusområde kunne være: "at være opmærksom på, når jeg ignorerer mine egne grænser" eller "at undersøge hvad der sker, når jeg isolerer mig og ikke fortæller andre, hvordan jeg har det".

Den individuelle terapi ved CSM Midt Nord tager højde for at voksne med senfølger efter seksuelle overgreb har levet mange år med ofte flere problemstillinger inde på livet som generel omsorgsvigt, kaotiske familieforhold, tab, problemer med uddannelse eller arbejde, manglende eller kaotiske sociale netværk, osv. Derfor er alle temaer velkomne, selvom de ikke umiddelbart virker til at have meget at gøre med de seksuelle overgreb, som du har været udsat for. 

Det er forskelligt fra person til person, hvor længe man har brug for at gå i terapi og arbejde med sine senfølger. Sammen med psykologen aftaler I løbende, hvor længe du har brug for tilbuddet, dog maksimalt op til 1½ år. Samtalerne i CSM Midt Nord foregår én gang ugentligt og det er vigtigt at komme hver gang.

Nogle kan opleve at få det dårligere i starten af et terapiforløb. Det er almindeligt. Det kan være overvældende at begynde at tale om ting, man i mange år har kæmpet for at holde på afstand eller ikke har talt om før. Oplevelsen af at man får det dårligere, bliver mere trist, mere angst eller har en 'kortere lunte' er dog typisk midlertidig og en almindelig del af at begynde at arbejde med det, der er betydningsfuldt. Selvom denne oplevelse kan være skræmmende, er det vigtigt fortsat at komme til terapien og tale med psykologen om, hvad du oplever. Det tager tid at finde tillid.

Den individuelle terapi er mentaliseringsorienteret ligesom gruppeterapien (se Behandlingsprofil). I terapien er arbejdet med dine følelser centralt samt dine oplevelser af dig selv og dine relationer. Mange voksne med senfølger oplever, at det kan være vanskeligt at forstå, hvad andre vil dem i nære relationer, fordi fortiden bl.a. har budt på seksuelle overgreb fra en person, man måske havde tillid til. Det kan betyde, at man kan have vanskeligt ved at bevare følelsen af at være sig selv samtidig med at man er tæt på de mennesker, som er betydningsfulde for én.

Terapien har til hensigt, at du kan komme til at forstå dit eget og andres sind (tanker, følelser, intentioner, behov, ønsker, osv.) bedre, da det har betydning for dine sociale relationer, hvordan du har det med dig selv og trives i dit øvrige liv. Terapien giver dig mulighed for at udforske dine tanker, følelser, håb, ønsker, behov, drømme, osv., og den giver mulighed for at lære af, når der opstår situationer, hvor du føler dig misforstået, ikke forstod den anden eller dig selv.