http://www.csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-3.jpg

Hvad siger loven?

Det er i sig selv ikke kriminelt at være seksuelt tiltrukket af børn, men derimod strafbart at have seksuel omgang med en mindreårig.

På denne side beskrives de vigtigste paragraffer i straffeloven angående seksuelle overgreb.

Paragraffernes præcise ordlyd bliver ikke gengivet, men kan findes på retsinformation.dk

§210: Det er ulovligt og strafbart at have et seksuelt forhold til et familiemedlem

Incest består af samleje eller anden kønslig omgang mellem et barn og dets forældre, bedsteforældre eller oldeforældre, og mellem barnet og dets søskende.

En forælder kan straffes for medvirken til det seksuelle overgreb på barnet, hvis forælderen eksempelvis har opmuntret, fristet, truet, narret eller beordret en anden til at begå overgreb, eller hvis forælderen har givet vejledninger om fremgangsmåder eller gennem sin egen handling har medvirket i overgrebet. Medvirken kan også bestå i passivitet ved at undlade at handle, selvom forælderen kender til overgrebet.

§222: Det er ulovligt og strafbart for voksne at have samleje eller anden kønslig omgang med børn, der er under 15 år

Ethvert seksuelt forhold til et barn under 15 år er en kriminel handling og er strafbart. Forbuddet mod det seksuelle forhold er absolut. Det betyder, at børn og unge ikke kan give gyldigt samtykke til seksuelt samvær med en voksen – netop fordi de er under den seksuelle lavalder.

Er barnet under 12 år, kan der ske en skærpelse af straffen sammenlignet med, hvis barnet er mellem 12 og 15 år. Det samme gør sig gældende, hvis samlejet er opnået ved hjælp af tvang og/eller trusler fra den voksne.

§223: Hvis den voksne har en særlig “betroet” position i forhold til barnet, er aldersgrænsen sat op til 18 år

For at et barn kan anses som “betroet den voksne”, skal den voksne have en “særlig mulighed” for at misbruge sin stilling. Eksempler herpå er samleje eller anden kønslig omgang med adoptivbarn, stedbarn, plejebarn eller et barn, som er betroet den voksne til opdragelse eller undervisning - eksempelvis en pædagog, træner eller skolelærer.

Aldersgrænsen er ligeledes sat til 18 år, hvis der er tale om tilfælde, hvor den voksne mod betaling eller løfte om betaling har samleje med den unge.

§223, stk. 2: En voksen må ikke bruge sin alder og erfaring til at forføre et barn under 18 år til et seksuelt forhold

Selvom et seksuelt forhold mellem en ung, der er over 15 år, og en voksen principielt er lovligt, (hvis parterne ikke er i familie eller har et særligt betroet forhold) så er det ulovligt og strafbart, hvis en voksen bruger sin overlegne alder og erfaring til at forføre den unge til et seksuelt forhold.

Det kunne eksempelvis være, hvis en voksen får kontakt til en ung på nettet, og den voksne overtaler den unge til at mødes med henblik på et seksuelt forhold, selvom den unge måske i virkeligheden ikke ønsker det eller kan overskue konsekvenserne af det.

§93, stk. 3 og §94: Et seksuelt overgreb kan anmeldes indtil den, der blev udsat, fylder 31 år

En forbrydelse bliver straffri, når fristen for at anmelde forbrydelsen er udløbet. I sager om voldtægt, samleje og/eller anden kønslig omgang med børn under 15 år er forældelsesfristen dog aldrig mindre end 10 år. 10-års fristen regnes først fra det tidspunkt, hvor barnet fylder 21 år.

I sager, hvor der er tale om søskendeincest, gælder samme forældelsesfrist, som ved andre personers seksuelle overgreb mod børn.

I sager, hvor der er tale om blufærdighedskrænkelse af et barn er forældelsesfristen 5 år og regnes fra den dag, hvor krænkelsen ophørte.