http://www.csm-midtnord.dk/uploads/images/sider/underbilleder-2.jpg

Definition og forekomst

Definition

Seksuelle overgreb er en bred betegnelse og der findes flere typer af seksuelle overgreb og krænkelser. Disse kan foregå mellem en voksen og et barn/en ung eller børn og unge imellem.
  • Krænkelser kan ske uden kropslig kontakt mellem krænker og barn, fx ved seksuelt betonet snak, chat, blottelse, pornofilm, overværelse af seksuelle handlinger mellem andre o.l.
  • Overgreb kan indebære kropslig kontakt mellem krænker og barn, fx ved beføling af barnet udenpå kroppen inkl. kønsorganer, tungekys, at barnet må onanere den voksne o.l.
  • Overgreb kan indebære indtrængen, fx ved vaginalt, analt og oralt samleje, samlejelignende handlinger, indtrængen af fingre, genstande og ved vold.

Der er tale om incest, når de seksuelle krænkelser begås af en beslægtet voksen eller når der forgår seksuelle krænkelser mellem søskende.

 

Ifølge CSM Midt Nord er der tale om seksuelle krænkelser når:
  • der ikke er samtykke
  • der ikke er jævnbyrdighed
  • der er tale om tvang eller overtalelsesstrategier

 

Samtykke og jævnbyrdighed

Hvis den ene part ikke giver samtykke til en seksuel handling, er der tale om en seksuel krænkelse. Der er desuden tale om seksuelle overgreb, når børn deltager i seksuelle aktiviteter, som de pga. alder og udviklingsniveau ikke fuldt ud kan forstå og overskue konsekvenserne af, og som de derfor ikke er i stand til at give deres samtykke til.

Der er desuden tale om seksuelle overgreb, hvis der ikke er jævnbyrdighed mellem de involverede parter - det kan f.eks. være, hvis den ene part er markant ældre end den anden eller har en magtposition. Bruges denne manglende jævnbyrdighed til at opnå seksuel tilfredsstillelse, er der tale om et seksuelt overgreb.

 

Tvangs- eller overtalelsesstrategier

Overtalelsesstrategier handler om, hvordan et barn eller en ung belønnes, stilles noget positivt i udsigt, eller overbevises om at det er for barnets egen skyld/pga. barnets egen lyst at overgrebene bliver udført.

Tvang handler om at barnet skal deltage i en seksuel akt for at undgå at der sker noget endnu værre. Det kan f.eks. være trusler mod barnet selv eller dets familie, eller der kan være tale om fysisk magtanvendelse og vold i forbindelse med krænkelsen. 

 

Forekomst

Da seksuelle overgreb er forbundet med megen skam og hemmeligholdelse, er det vanskeligt at få entydige tal på, hvor mange børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb. Hertil kommer, at det varierer, hvordan seksuelle overgreb defineres i forskellige undersøgelser, samt hvilke aldersgrupper der inkluderes. Der er dog generel enighed om, at seksuelle overgreb mod børn og unge forekommer i større udstrækning end undersøgelserne viser ind til nu, hvorfor disse tal må ses som minimumstal.

På baggrund af de undersøgelser, der foreligger på området, kan det forsigtigt skønnes, at:
  • Omfanget af børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb, ligger på ca. 5%.
  • Kønsfordelingen blandt ofrene er ca. en tredjedel drenge og to tredjedele piger.
  • Krænkerne hovedsageligt er mænd, når det er piger som krænkes.
  • Misbruget oftere foregår inden for familien, hvis ofret er pige/kvinde.
  • Drenge oftest krænkes uden for familien.
  • Misbruget foregår i alle socialgrupper, dog med en svag overvægt i de mest belastede sociale grupper.  

 

Artke, E. og Elklit, A. (2002): Følger af Incest. En beskrivelse af en gruppe incestofre i behandlinghttp://www.csm-syd-behandling.dk/om-seksuelle-overgreb/vores-publikationer

Helweg-Larsen, K. et al. (2002): Unges Trivsel. Statens Institut for Folkesundhed.

Helweg-Larsen, K. (2000): Seksuelle overgreb mod børn i Danmark. Statens Institut for Folkesundhed.